Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 13. 4. 2021, svátek má Aleš.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 12:30-17:00
Středa: 08:00-12:00 12:30-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Povinně zveřejňované informace

podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.


1. Název
 

Obec Albrechtice

2. Důvod a způsob založení
 
Postavení a působnost obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona vykonává obec samostatnou i přenesenou působnost. Obec je spravována zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad, zvláštní orgány. Obec Albrechtice má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které jí uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem.

3. Organizační struktura

Organizační struktura a rozdělení kompetencí
E-mailové adresy referentů

4. Kontaktní spojení

4.1 Adresa
Obecní 186, 735 43 Albrechtice

4.2 Adresa úřadoven
Obecní úřad: Obecní 186, 735 43 Albrechtice
Stavební úřad: Kostelní 501, 735 43 Albrechtice

4.3 Úřední hodiny
Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 / 12:30 – 17:00

4.4 Telefonní čísla
Podatelna obecního úřadu: 596 428 448, 596 428 455
Stavební úřad: 595 170 517, 595 170 067

4.5 Adresa internetové stránky
www.obecalbrechtice.cz

4.6 Adresa e-podatelny
epodatelna@obecalbrechtice.cz

4.7 Další elektronické adresy
sekretariat@obecalbrechtice.cz
E-mailové adresy referentů


4.8 Identifikátor datové schránky
tudbvzd

5. Platby lze poukázat (místní poplatky, správní poplatky, pronájmy, inzerce…)

5.1 Bankovní spojení
ČS a.s. Karviná, číslo účtu: 172 159 93 29/0800

5.2 Pokladny
kancelář č. 2 - přízemí
kancelář č. 22 - 1.patro
Pravidla pro úhradu


6. IČ: 00297429


7. DIČ: CZ00297429

8. Dokumenty

8.1 Hlavní dokumenty
Elektronická úřední deska
Na elektronické úřední desce je zveřejňován obsah úřední desky podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Obsah má informativní charakter. Úřední deska se nachází před vchodem do budovy obecního úřadu. Veškeré dokumenty, které podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak na elektronické úřední desce.
Program rozvoje obce Albrechtice
Územní plán
Právní předpisy obce
Usnesení zasedání zastupitelstva a schůzí rady obce

8.2 Rozpočet

8.3 Ostatní dokumenty


9. Žádosti o informace
 
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, lze podat:
 • ústně: na podatelně nebo v příslušné kanceláři úřadu
 • telefonicky: 596 428 448
 • písemně na adresu obecního úřadu: Obecní 186, 735 43 Albrechtice
 • elektronickým podáním: e-mailem
          sekretariat@obecalbrechtice.cz
          epodatelna@obecalbrechtice.cz

 
Písemné žádosti zaslané elektronickou poštou musí obsahovat elektronický podpis. Bez tohoto podpisu nebude žádost posuzována podle zákona č. 106/1999 Sb.


10. Příjem žádostí a dalších podání
 
Stížnosti, podněty a petice se u obecního úřadu podávají písemně poštou nebo na podatelně obecního úřadu.
Stížnosti jsou vyřizovány dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Petice jsou vyřizovány podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění.

11. Opravné prostředky
 
 • Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí Obecního úřadu Albrechtice nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.
 
 • Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán - Krajský úřad.
 
 • Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.
 
 • Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u obecního úřadu.
 
 • Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění). Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

12. Formuláře

Tiskopisy

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Matrika
Evidence obyvatel Ohlašovna​ Přestupkové řízení
Životní prostředí
Sociální a kulturní úsek, školství
Bydlení
14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb.,  správní řád, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění 
 • zákon č.167/2012 Sb., kterým se mění zákon 499/2004 Sb., o archivnictví  a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění

Tyto a další předpisy lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které v souladu s §12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, v pl. znění, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů. Dále jsou k dispozici k nahlédnutí na podatelně obecního úřadu.
 
14.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky
Jiná opatření
Usnesení zasedání zastupitelstva a schůzí rady obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Platný sazebník úhrad za poskytování informací ze dne 10.7.2014
15.2 Sazebník úhrad za poskytování informací ze dne 10.1.2000
15.3 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


16. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy
(dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

17. Výhradní licence

Výhradní licence

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb
Výroční zpráva za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2010 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2009 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2007 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2006 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2005 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2004 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2003 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2002 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2000 podle zákona č. 106/1999 Sb.19. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled poskytnutých odpovědí (od roku 2014)

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

20. Oprávněné úřední osoby

V souladu s ustanovením § 15, odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), je vymezen okruh oprávněných úředních osob k provádění úkonů ve správních řízeních.
 
21. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Obec Albrechtice zajistila pověřence prostřednictvím své účasti v dobrovolném svazku obcí:
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, 739 37 Horní Bludovice 434, Ing. Jaroslav Votýpka, email: luston@seznam.cz, mobil: 737 734 020, kancelář-739 39 Lučina 1
 
 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 8097x | Datum: 02.12.2014

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2021 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 12:30-17:00
Středa: 08:00-12:00 12:30-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158