Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 19. 5. 2024, svátek má Ivo.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Přehled agendy, kterou zpracovává OÚ AlbrechticePřehled agendy, kterou zpracovává Obecní úřad Albrechtice pro občany obce Albrechtice

Obecní úřad Albrechtice vykonává samostatnou působnost - plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, a přenesenou působnost pro území obce Albrechtice.

Podatelna (přízemí, dveře č. 2)
 • příjem a evidence pošty, příjem žádostí a stížností
 • přestupková agenda
 • evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, směrnic, sbírek zákonů
 • evidence usnesení Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice
 • zveřejňování listin na úřední desce obecního úřadu
 • pořizování kopií dokumentů
 • příjmová pokladna
Kancelář tajemníka (přízemí, dveře č. 3)
 • správa místních komunikací
 • silniční správní úřad pro místní komunikace na území obce Albrechtice
 • údržba veřejného prostranství
 • pracovně-právní agenda
 • příjem oznámení ztrát a nálezů
 • evidence žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Albrechtice (po vyhlášení lhůty k podání)
 • evidence zájemců o obecní byty
 • evidence zájemců o výkon veřejně prospěšných prací
 • agenda BOZP, CO a PO
Referent kultury, školství a sociálních věcí (přízemí, dveře č. 4)
 • spolupráce se školami, státními orgány, soudy, zdravotními zařízeními, spolky a jinými organizacemi v sociální a kulturní oblasti
 • poskytování informací občanům o sociální sféře
 • evidence zájemců o byty v Domě s pečovatelskou službou vč. přidělování těchto bytů ve spolupráci se sociální komisí rady obce,
 • rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
 • sociální pohřby
 • zpracovávání podkladů pro zařazení, vyřazení a změnu v síti škol – spolupráce s příspěvkovými organizacemi
 • organizování kulturních a sportovních akcí (poskytování pronájmů sálu Dělnického domu)
 • evidence podkladů pro vydávání Albrechtických listů
 • evidence příjemců dotací (shromažďování žádostí, poskytování informací, vyhotovení smluv)
 • provádění veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované obcí – dotace
 • evidence a vyhotovování darovacích smluv
Referent finanční (přízemí, dveře č. 5)
 • sestavování rozpočtu obce, zajišťování hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, účetnictví obce, vyúčtování hospodaření obce za daný rozpočtový rok
 • státní správa na úseku poplatků:
  • za sběr a svoz komunálního odpadu na území obce (uzavírání smluv s fyzickými podnikajícími a právnickými osobami - výpočet výše poplatku)
  • za psy (přihlašování, odhlašování, stanovení výše poplatku, evidence úhrad poplatků)
  • za zábor veřejného prostranství (výpočet výše poplatku na základě oznamovací povinnosti, evidence úhrad)
  • za vstupné (povolování kulturních akcí, stanovení výše poplatku, evidence úhrad)
 • povolování umístění výherních hracích přístrojů (výpočet a evidence poplatku, evidence části výtěžku z provozu VHP)
 • rozúčtování vodného za obecní vodovody občanům
 • upomínky za nezaplacené pohledávky
 • fakturace inzerátů v Albrechtických listech
Referent majetkoprávní (přízemí, dveře č. 6)
 • majetkoprávní agenda (evidence a správa majetku obce Albrechtice, zajišťování výkupů a prodeje obecního majetku, úprava ceny nájmu z nebytových prostor
 • bytová agenda (evidence nájemních smluv, vyúčtování služeb za předchozí rok, úprava základního nájmu z bytů - vyrozumění všem nájemníkům, odepisování stavu spotřebované vody v obecních bytech)
 • státní správa na úseku poplatků: za sběr a svoz komunálního odpadu na území obce (evidence oznamovacích povinností občanů obce Albrechtice, výpočet výše poplatku, evidence úhrad)
Matrika (1. patro, dveře č. 22)
 • matrika (matriční knihy narození, manželství a úmrtí, příjem žádostí snoubenců o uzavření manželství, vyhotovení zápisů o určení otcovství, příjem žádostí o zápis matriční události ve zvl. matrice v Brně)
 • povolování změny jména a příjmení
 • vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí
 • evidence obyvatel (evidence přihlášených osob, narozených a zemřelých občanů, evidence změn v číslování a obývání domů, přidělování popisných čísel, volební seznamy)
 • zajišťování činnosti Sboru pro občanské záležitosti
 • ověřování dokladů a podpisů
 • zajišťování oddávajících
 • zajišťování hudebníků (popř. řečníků) na smuteční obřady (na žádost občanů)
 • pokladní služba
Referent investic (1. patro, dveře č. 23)
 • investorsko - inženýrská činnost na území obce Albrechtice v režii obce (předprojektová a projektová příprava, realizace stavby, kolaudace a reklamační řízení až do doby ukončení záruky na dílo, evidence dokladů ke stavbám)
 • opravy staveb v majetku obce, vč. stavebních úprav
Referent životního prostředí (1. patro, dveře č. 24)
 • výkon státní správy na úseku ochrany životního prostředí:
  • povolování kácení dřevin
 • údržba veřejné zeleně
 • evidence odpadů vyprodukovaných na území obce
 • zajištění přístupu do dřevěného kostel sv. Petra a Pavla
 • poskytování informací o činnosti obce prostřednictvím internetu
 • pohřebnictví (přidělování hrobových míst, uzavírání smluv o nájmu hrobového místa, poplatky za hrobová místa, zajišťování pronájmu síně pro smuteční obřady)
 • správa webových stránek
Stavební úřad (Kostelní č.p 501)
 • územní plánování (výkon státní správy na úseku územního plánování, evidence územně plánovacích podkladů, shromažďování požadavků na změnu schválené územně plánovací dokumentace, místní šetření k posuzování staveb z hlediska souladu s územním plánem obce)
 • územní řízení (vydávání rozhodnutí o umístění stavby, využití území, dělení a zcelování pozemků, ochranném pásmu, stavební uzávěře apod.)
 • obecný stavební úřad (stavební řízení a povolování staveb, prodlužování platnosti stavebního povolení, povolování změn staveb před dokončením, kolaudační řízení, ohlašování drobných staveb, stavebních prací, udržovacích prací nevyžadující stavební povolení, povolování terénních úprav, odstranění stavby apod.)
 • speciální stavební úřad pro stavby pozemních komunikací
 • silniční správní úřad (povolování připojení sousedních nemovitostí na místní komunikace)
Obecní policie (Kostelní č.p. 547)
 • zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku
 • hlášení ztrát a nálezů

 
 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 13434x | Datum: 08.05.2014

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2024 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158