Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 19. 5. 2024, svátek má Ivo.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Základní a mateřská škola

 

Základní škola a Mateřská škola Albrechtice
 

Sídlo školy: Školní 20, 735 43 Albrechtice
Ředitel: Mgr. Zdeněk Feber
Právní forma: Příspěvková organizace
Webové stránky: skola www.zsalbrechtice.cz

Informace o užívání tělocvičen ZŠ a MŠ Albrechtice naleznete zde.

Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Umožňuje též náboženskou výchovu formou zájmových kroužků.

Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.

Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výuka probíhá ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu "Cesta k sobě". Škola se zaměřuje na práci s výpočetní technikou, výtvarnou výchovou a umožňuje integraci postiženým žákům. Další výhodou školy jsou dvě moderní počítačové učebny, které slouží žákům 1. i 2. stupně.

Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Výjimku z počtu žáků uděluje zřizovatel školy v počtu 4 žáci nahoru i dolů. Týká se i minimálního počtu žáků 17 ve třídě.

Škola integruje postižené žáky a dále žáky se specifickými vývojovými poruchami v učení a chování. Žáci na základě vyšetření SPC mají individuální vzdělávací plány. Škola zřizuje pro žáky dočasně opožděné ve výuce, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny a naopak vynikající nadprůměrní žáci mají možnost pracovat na složitějším učivu, škola je vysílá na soutěže a olympiády.

Vyučování cizích jazyků - anglického - probíhá od 3. třídy na 1. stupni. V rámci volitelných předmětů se vyučuje další cizí jazk - ruština.

Škola organizuje lyžařské kursy a plavecký výcvik žáků, školu v přírodě. Dále škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Spolupracuje s Městským kulturním střediskem v Havířově, které pro žáky zřizují kulturní a společenské pořady, kulturní a výchovná představení.

Součástí školy jsou školní družina, školní knihovna a školní jídelna a mateřská škola se třemi odděleními.

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice


Sídlo školy: Školní 11, 735 43 Albrechtice
Ředitelka: Mgr. Jolanta Kožuszniková
Právní forma: Příspěvková organizace
Webové stránky: www.pspolbrachcice.cz

     Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím je příspěvkovou organizací, která sdružuje 1. st. základní školy s polským jazykem vyučovacím, ročníky 1. - 5., a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím. Součástí je také školní družina a školní výdejna jídel.    
     Školní vzdělávací program je zpracován tak, aby na úrovni všech ročníků a předmětů vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii:
  • žákům je kladen základ k osvojení si různých strategií učení
  • žáci jsou podněcováni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
  • žáci jsou vedeni k otevřené komunikaci
  • je rozvíjena schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastních i druhých
  • žáci jsou připravováni k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a také plnili své povinnosti
  • u žáků je vytvářena potřeba projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě
  • učí se aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědní
  • žáci jsou vedeni k toleranci a ohleduplnosti ke všem lidem
     Výsledky výchovně vzdělávací práce na 1. stupni základní školy, které navazují na výchovu v mateřské škole, jsou nesmírně důležitým základem pro další rozvoj osobnosti dítěte a jeho chuť se celoživotně vzdělávat.
     Ve škole probíhá výuka všech předmětů v jazyce polském - mateřském, od druhé třídy žáci poznávají jazyk český a od třetí třídy se vyučuje jazyk anglický.
     Do školy jsou přijímáni všichni žáci bez ohledu na jejich národnost a náboženství.
 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 13661x | Datum: 08.05.2014

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2024 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158