Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 19. 5. 2024, svátek má Ivo.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar
Z Á S A D Y
pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Obce Albrechtice
 
I.
Úvodní ustanovení
1. Tyto Zásady se vztahují na poskytování finanční podpory z rozpočtu Obce Albrechtice na oblasti:
→ kulturní, vzdělávací a zájmová činnost
→ sportovní činnost
→ sociální a zdravotní oblast
 
2. Poskytování finanční podpory právnickým a fyzickým osobám se řídí obecně závaznými předpisy (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů). Finanční podporou se rozumí transfery peněžních prostředků z rozpočtu Obce Albrechtice příjemcům na základě rozhodnutí příslušných orgánů obce, tj. Rada obce Albrechtice nebo Zastupitelstvo obce Albrechtice (dále jen „poskytovatel“).
3. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok. Žadatelům se předložené žádosti nevracejí.
4. 
Finanční podpora nemůže být poskytnuta na nákup věcí osobní potřeby, úhradu pokut, úhradu penále a plateb sankčního charakteru, dále nemůže být finanční podpora poskytnuta na úhradu splátek půjček a úvěrů včetně jejich nedoplatků, úhradu úroků z prodlení, úhradu splátek finančního nebo operativního leasingu a odpisy pohledávek. 

II.
Formy finanční podpory
Finanční podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančního daru.
 
 
III.
Žádost a poskytnutí finanční podpory
Žádost o finanční podporu je předkládána zpravidla:
- elektronicky prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem do datové schránky poskytovatele ID: tudbvzd,
- prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem žadatele na adresu: sekretariat@obecalbrechtice.cz,
- může být také zaslána v listinné podobě prostřednictvím pošty nebo podána osobně na podatelně Obecního úřadu Albrechtice a musí být opatřena originálním podpisem. 
 
IV.
Dotace
1. Dotace může být poskytnuta jako investiční i neinvestiční, je přísně účelová a její čerpání je vázáno na účel uvedený ve smlouvě, na který byla dotace poskytnuta.
2. Žádost o dotaci musí být podána na předepsaném formuláři. Formulář žádosti je uveřejněn na webových stránkách obce  www.obecalbrechtice.cz nebo k vyzvednutí na Obecním úřadě Albrechtice.
3. Žádosti se předkládají na běžný kalendářní (rozpočtový) rok do konce měsíce října předchozího roku na podatelně Obecního úřadu Albrechtice. Tyto žádosti budou projednány spolu se schváleným rozpočtem na další rok.
4. Žádosti podané mimo tento termín budou rovněž projednány radou obce nebo zastupitelstvem obce s tím, že v případě schválení se dotace promítne až do upraveného rozpočtu. 
5. Pokud bude žádost neúplná nebo údaje v ní nebudou odpovídat skutečnosti, bude žadatel vyzván, aby ve stanoveném termínu žádost doplnil. Pokud tak žadatel neučiní, bude žádost z dalšího jednání o poskytnutí dotace vyřazena.
6. K řádně vyplněnému a podepsanému formuláři žádosti je žadatel povinen přiložit přílohy.
Za povinné přílohy žádosti jsou považovány:
          a) kopie dokladu o zápisu žadatele do veřejného rejstříku (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z nadačního rejstříku, výpis ze spolkového rejstříku, výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, zřizovací listina, stanovy v platném znění, statut s doložkou o registraci příslušným orgánem, apod.),
          b) kopie dokladu o oprávněnosti osoby podepisující žádost jednat jménem žadatele, pokud není tento údaj patrný ze zápisu žadatele do veřejného rejstříku,
          c) kopie smlouvy o zřízení účtu – pokud je účet zřízen,
          d) kopie dokladu o přidělení IČ, DIČ – pokud bylo přiděleno,
          e) úplný výpis z evidence skutečných majitelů.
7. Dojde-li po podání žádosti ke změnám týkajícím se identifikačních údajů žadatele, právní subjektivity žadatele, statutárního orgánu žadatele a jiné, musí být taková změna poskytovateli neprodleně písemně oznámena a doložena. 

 
V.
Postup při dotačním řízení
1. Žádosti vyhodnotí Rada obce Albrechtice a ty které podléhají ke schválení Zastupitelstvu, mu budou předloženy s návrhy na poskytnutí či neposkytnutí dotace, na její výši a na účel využití.  
2. O neposkytnutí či poskytnutí dotace, o její výši a účelu využití rozhoduje Zastupitelstvo obce Albrechtice nebo Rada obce Albrechtice, a to v závislosti na finančních limitech stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce rozhoduje o přidělení dotace nad 250 000,-Kč v jednotlivém případě, rada obce rozhoduje o poskytnutí dotace do 250 000,-Kč.
3. Celkový objem finančních prostředků na dotace se řídí schváleným rozpočtem na daný rok. 

 
VI.
Podmínky dotace
1. Dotace je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s žadatelem.
2. Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou.
3. Příjemce dotace odpovídá za její použití v souladu s podmínkami smlouvy.
4. Dotace jsou poskytovány na realizaci projektů, které vedou k veřejně prospěšné činnosti zejména pro občany obce Albrechtice, k reprezentaci obce a k posílení kulturně, vzdělávací, zájmové a sportovní činnosti a také k podpoře sociálních služeb, poskytovaných občanům obce Albrechtice. 

 
VII.
Vyúčtování dotací
1. Příjemce dotace odpovídá za její hospodárné využití v souladu s uzavřenou smlouvou a platnou legislativou. Po ukončení realizace projektu zpracuje příjemce dotace závěrečnou zprávu a vyúčtování.
2. Předání dokumentace a vyúčtování bude provedeno nejpozději do 20. 11. příslušného kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta.
 

 
VIII.
Kontrola využití dotace
1. Poskytovatel je povinen provést kontrolu vyúčtování dotace. V případě zjištění, že došlo k porušení smluvních podmínek nebo neoprávněnému použití poskytnuté dotace, vyzve příjemce k doplnění vyúčtování, případně vrácení poskytnuté dotace.
2. Příjemce dotace je povinen umožnit osobám pověřeným poskytovatelem kontrolu finančního hospodaření a využití poskytnutých finančních prostředků.
 

 
IX.
Finanční dar
1. Finančním darem se rozumí nenávratné poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Obce Albrechtice.
2. O neposkytnutí či poskytnutí finančního daru a o jeho výši rozhoduje Zastupitelstvo obce Albrechtice nebo Rada obce Albrechtice, a to v závislosti na finančních limitech stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce rozhoduje o přidělení finančního daru nad 100 000,-Kč v jednotlivém případě, rada obce rozhoduje o poskytnutí finančního daru do 100 000,-Kč.
3. Finanční dar se poskytuje na základě schválené darovací smlouvy. 

 
X.
Povinná publicita
1. V případě poskytnuté finanční podpory je příjemce povinen uskutečňovat propagaci poskytovatele. Povinnost pro příjemce je uvádět logo poskytovatele na svých webových stránkách nebo sociálních sítích (jsou-li zřízeny) a dále je příjemce povinen označit propagační materiály vztahující k poskytnuté finanční podpoře logem Obce Albrechtice. 
 
XII.
Účinnost
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Albrechtice ze dne 15. 12. 2015, se ruší.

Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 16. 4. 2024, usnesením č. 8 a nabývají účinnosti dnem schválení.

 
 


             Ing. Jindřich Feber                                                                      Mgr. Jan Siostrzonek
                    starosta                                                                                     místostarosta

 

 


 
 
Formát souboru neurčenZásady + žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Albre
Typ souboru: file | Velikost souboru: 47KB | Počet stažení: 491x

Uložit soubor

Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 7718x | Datum: 22.12.2015

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2024 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158