Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 4. 12. 2023, svátek má Barbora.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar
Z Á S A D Y
pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Albrechtice


I.
Úvodní ustanovení
 
Tyto Zásady se vztahují na poskytování dotací z rozpočtu Obce Albrechtice na dotační oblasti:
→ kulturní, vzdělávací a zájmová činnost
→ sportovní činnost
→ sociální a zdravotní oblast
Poskytování dotací se řídí obecně závaznými předpisy (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů) a rozhodnutími Rady obce Albrechtice nebo Zastupitelstvem obce Albrechtice.

Účelovou dotaci lze poskytnout právnické i fyzické osobě.
 
Na poskytnutí dotace není právní nárok. Žadatelům se předložené žádosti nevracejí. 


II.
Žádost a poskytnutí dotace

 
 
1. Dotace je dle těchto zásad poskytována z rozpočtu obce na základě písemné žádosti včetně předepsaných náležitostí. Žádost o dotaci musí být podána na předepsaném formuláři. Formulář žádosti je uveřejněn na webových stránkách obce  www.obecalbrechtice.cz nebo k vyzvednutí na obecním úřadě Albrechtice.
2. Žádosti se předkládají na běžný kalendářní (rozpočtový) rok do konce měsíce října předchozího roku na podatelně Obecního úřadu Albrechtice. Tyto žádosti budou projednány spolu se schváleným rozpočtem na další rok.
3. Žádosti podané mimo tento termín budou rovněž projednány radou obce nebo zastupitelstvem obce s tím, že v případě schválení se dotace promítne až do upraveného rozpočtu.  
4. Pokud bude žádost neúplná nebo údaje v ní nebudou odpovídat skutečnosti, bude žadatel vyzván, aby ve stanoveném termínu žádost doplnil. Pokud tak žadatel neučiní, bude žádost z dalšího jednání o poskytnutí dotace vyřazena.
5. K řádně vyplněnému a podepsanému formuláři žádosti je žadatel povinen přiložit přílohy.
Za povinné přílohy žádosti jsou považovány:
   a) kopie dokladu o zápisu žadatele do veřejného rejstříku (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z nadačního rejstříku, výpis ze spolkového rejstříku, výpis z rejstříku obecně prospěšných společností, zřizovací listina, stanovy v platném znění, statut s doložkou o registraci příslušným orgánem, apod.),
     b) kopie dokladu o oprávněnosti osoby podepisující žádost jednat jménem žadatele, pokud není tento údaj patrný ze zápisu žadatele do veřejného rejstříku,
     c) kopie smlouvy o zřízení účtu – pokud je účet zřízen,
     d) kopie dokladu o přidělení IČ, DIČ – pokud bylo přiděleno,
6. Dojde-li po podání žádosti ke změnám týkajícím se identifikačních údajů žadatele, právní subjektivity žadatele, statutárního orgánu žadatele a jiné, musí být taková změna poskytovateli neprodleně písemně oznámena a doložena. 
 

III.
Postup při dotačním řízení

 
1. Žádosti vyhodnotí Rada obce Albrechtice a ty které podléhají ke schválení Zastupitelstvu, mu budou předloženy s návrhy na poskytnutí či neposkytnutí dotace, na její výši a na účel využití.  
2. O neposkytnutí či poskytnutí dotace, o její výši a účelu využití rozhoduje Zastupitelstvo obce Albrechtice nebo Rada obce Albrechtice, a to v závislosti na finančních limitech stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce rozhoduje o přidělení dotace nad 50 000,-Kč, rada obce rozhoduje o poskytnutí dotace do 50 000,-Kč.
3. Celkový objem finančních prostředků na dotace se řídí schváleným rozpočtem na daný rok.

IV.
Podmínky dotace
 
1. Dotace je poskytována na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s žadatelem.
2. Poskytnutá dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou.
3. Příjemce dotace odpovídá za její použití v souladu s podmínkami smlouvy.
4. Dotace jsou poskytovány na realizaci projektů, které vedou k veřejně prospěšné činnosti zejména pro občany obce Albrechtice, k reprezentaci obce a k posílení kulturně, vzdělávací, zájmové a sportovní činnosti. 

V.
Vyúčtování dotací

 
1. Příjemce dotace odpovídá za její hospodárné využití v souladu s uzavřenou smlouvou a platnou legislativou. Po ukončení realizace projektu zpracuje příjemce dotace závěrečnou zprávu a vyúčtování.
2. Předání dokumentace a vyúčtování bude provedeno nejpozději do 20. 12. příslušného kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta. 

VI.
Kontrola využití dotace

1. Poskytovatel je povinen provést kontrolu vyúčtování dotace. V případě zjištění, že došlo k porušení smluvních podmínek nebo neoprávněnému použití poskytnuté dotace, vyzve příjemce k doplnění vyúčtování, případně vrácení poskytnuté dotace.
2. Příjemce dotace je povinen umožnit osobám pověřeným poskytovatelem kontrolu finančního hospodaření a využití poskytnutých finančních prostředků.

VII.
Účinnost

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Obce Albrechtice na kulturní, vzdělávací, zájmovou a sportovní činnost schválené Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 14. 10. 2003, včetně Dodatku č. 1 schváleného Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 14. 12. 2004, se ruší.

Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem obce Albrechtice dne 15. 12. 2015, usnesením č. 6 a nabývají účinnosti dnem schválení. 
 

 
             Ing. Jindřich Feber                                                                                  Ing. Jaromír Pawlas
                 starosta                                                                                                  místostarosta
 


 
 
Formát souboru neurčenZásady + žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Albre
Typ souboru: file | Velikost souboru: 47KB | Počet stažení: 414x

Uložit soubor

Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 7384x | Datum: 22.12.2015

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2023 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158