Fulltextové vyhledávání

Dnes je: 14. 6. 2024, svátek má Roland.
Facebook
Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158


 
  

Počasí v Albrechticích

Meteoradar

Povinně zveřejňované informace

podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.


1. Název
 

Obec Albrechtice

Obec Albrechtice je obcí I. typu se stavebním úřadem a matrikou. Pověřeným obecním úřadem je Magistrát města Havířova.


2. Důvod a způsob založení
Postavení a působnost obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Na základě tohoto zákona vykonává obec samostatnou i přenesenou působnost.
 

3. Organizační struktura

Organizační struktura a rozdělení kompetencí
E-mailové adresy referentů

4. Kontaktní spojení

4.1 Adresa
Obecní 186, 735 43 Albrechtice

4.2 Adresa úřadoven

Obecní úřad:    Obecní 186, 735 43 Albrechtice
Stavební úřad: Kostelní 501, 735 43 Albrechtice
 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí:  8:00 – 12:00   13:00 – 17:00
Středa:    8:00 – 12:00   13:00 – 17:00

Obecní úřad je pro občany otevřen i v neúřední dny:

Úterý:       8:00 – 11:00   zavřeno
Čtvrtek:    8:00 – 11:00   zavřeno   
Pátek:      zavřeno   

 

4.4 Telefonní čísla
Podatelna obecního úřadu: 596 428 448, 596 428 455
Stavební úřad: 595 170 517, 595 170 067

4.5 Adresa internetové stránky
www.obecalbrechtice.cz
 

4.6 Adresa podatelny

Obecní 186, 735 43 Albrechtice 

4.7 Adresa e-podatelny
epodatelna@obecalbrechtice.cz

4.8 Další elektronické adresy
sekretariat@obecalbrechtice.cz
E-mailové adresy referentů


4.9 Identifikátor datové schránky
tudbvzd

5. Případné platby lze poukázat (místní poplatky, pronájmy, inzerce…)

5.1 Bankovní spojení
ČS a.s. Karviná, číslo účtu: 172 159 93 29/0800

Údaje k platbám zde: 


5.2 Pokladny
přízemí – pouze hotovost
1.patro - hotovost i platební terminál


6. IČ: 00297429


7. DIČ: CZ00297429

8. Dokumenty

8.1 Hlavní dokumenty
Elektronická úřední deska
Úřední deska před vchodem do budovy obecního úřadu.
Územní plán
Právní předpisy obce
Usnesení zasedání zastupitelstva a schůzí rady obce

8.2 Rozpočet

8.3 Ostatní dokumenty


9. Žádosti o informace
 
Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, lze podat:
 • písemně na adresu obecního úřadu: Obecní 186, 735 43 Albrechtice
 • elektronickým podáním: e-mailem
          sekretariat@obecalbrechtice.cz
          epodatelna@obecalbrechtice.cz
 • datovou schránkou                  tudbvzd
Písemné žádosti zaslané elektronickou poštou musí obsahovat elektronický podpis. 


10. Příjem žádostí a dalších podání
 
Stížnosti, podněty a petice se u obecního úřadu podávají písemně nebo osobně na podatelně obecního úřadu.
 

11. Opravné prostředky
 
 • Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí Obecního úřadu Albrechtice nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.
 
 • Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán - Krajský úřad.
 
 • Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.
 
 • Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u obecního úřadu.
 
 • Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění). Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

12. Formuláře

Tiskopisy

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Matrika
Evidence obyvatel Ohlašovna​ Přestupkové řízení
Životní prostředí
Sociální a kulturní úsek, školství
Bydlení
14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb.,  správní řád, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění 
 • zákon č.167/2012 Sb., kterým se mění zákon 499/2004 Sb., o archivnictví  a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění

Tyto a další předpisy lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které v souladu s §12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, v pl. znění, zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů. Dále jsou k dispozici k nahlédnutí na podatelně obecního úřadu.
 
14.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky
Jiná opatření
Usnesení zasedání zastupitelstva a schůzí rady obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací ze dne 20.5.2021
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


16. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy
(dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění)

17. Výhradní licence

Výhradní licence

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Výroční zpráva za rok 2023 podle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Výroční zpráva za rok 2022 podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zpráva za rok 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zpráva za rok 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb
Výroční zpráva za rok 2019 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2010 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2009 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2008 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2007 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2006 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2005 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2004 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2003 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2002 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2000 podle zákona č. 106/1999 Sb.19. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled poskytnutých odpovědí (od roku 2014)

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

20. Oprávněné úřední osoby

V souladu s ustanovením § 15, odst. 2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), je vymezen okruh oprávněných úředních osob k provádění úkonů ve správních řízeních.
 
21. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Obec Albrechtice zajistila pověřence prostřednictvím své účasti v dobrovolném svazku obcí:
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, 739 37 Horní Bludovice 434, Ing. Jaroslav Votýpka, email: luston@seznam.cz, mobil: 737 734 020, kancelář-739 39 Lučina 1
 
 
Autor: Admin Obec Albrechtice | Počet přečtení: 11581x | Datum: 02.12.2014

Přehled dalších článků

Copyright © 2014 - 2024 Obec Albrechtice.
Všechna práva vyhrazena.
Tento web využívá redakční systém AD-RS.
Realizace webu ADweby.com.

Kontaktní informace

Obec Albrechtice
Obecní 186
735 43 Albrechtice
Tel.: +420 596 428 448
+420 596 428 455
sekretariat@obecalbrechtice.cz
www.obecalbrechtice.cz
Facebook: Stránky Obce Albrechtice
id datové schránky: tudbvzd
ÚŘEDNÍ DNY:
Pondělí: 08:00-12:00 13:00-17:00
Středa: 08:00-12:00 13:00-17:00

Obecní policie Albrechtice:         
Tel.: 723 235 691
E-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nebo PČR: 596 423 067 nebo tísňové volání 158